6. březen 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (27.2. – 5.3.2022) k nám proudil chladnější a sušší vzduch díky vlivu tlakové výše. Nejvíce srážek spadlo v pátek, ale bylo to spíše lokálního charakteru. Tak jak se v předpovědi předpokládalo, srážek spadlo velice málo. Nejvíce to bylo v Krkonoších, Jeseníkách a Beskydech a to do 10 mm za týden. Jinak prakticky jinde se srážky nevyskytovaly anebo jen do 2 mm za týden. V pátek sněžilo hlavně na horách a to do 8 cm nového sněhu. Jinde byl spíše sporadický, ale například ve středních Čechách se objevily úhrny okolo 4 cm nového sněhu. Denní maximální teploty byly nejčastěji mezi 4-6°C, od pátku se pak ochladilo jen na hodnoty okolo 2-3°C.
Tento týden bude nadále chladný. K oteplení by mělo dojít počátkem příštího týdne a nadprůměrné teploty vydržet aspoň podle výhledů až do dubna. Srážek bude v dalších 10 dnech velice málo a hlavně půdní vlhkost do 40 cm bude výrazněji níže, než je dlouhodobý průmě

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden výrazněji zvýšila v lokalitách, kde sucho nebylo sledováno. Silnější intenzita se nyní vyskytuje v Podkrušnohoří, Polabí, v jižních Čechách, v Pomoraví a na Ostravsku. Počínající až mírné sucho je sledováno na zbytku naší republiky. Situace se výrazně prohloubila.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden mírně prohloubila. I nadále zůstávají dvě větší lokality na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho a poté oblast v Polabí. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho v menších oblastech po ČR (Polabí a místy v Čechách).
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 68 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden výrazně rozšířil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) je sledován deficitní stav o více než 20 mm. Podkrušnohoří je sledován ještě výraznější deficit.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu mírně snížil, na většině území převažuje deficitní stav. V Jeseníkách a v Polabí je situace horší, zatímco na jižní Moravě je stav kladný.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav normální vodnosti (spíše v severní polovině republiky), zatímco v jižní části převažuje stav podnormální až normální.
V celém profilu do 1 m se k 06. 03. vyskytuje deficit na cca 88 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 33 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 5 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem snížilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 40–90 %. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, kde je stav okolo bodu snížené dostupnosti. V hraničních oblastech převládá vyšší nasycenost, zatímco v nižších nadmořských výškách je nasycení nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní Moravě, Jesenicku, v Podkrušnohoří a v Polabí.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 27.02. Zprávy 187 zpravodajů z 68 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve 12 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 18 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Pět okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„normální spíše vlhčí“ (53 % hlášen) až stav spíše sušší bez dopadů (32 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (31 % hlášení) až vlhký (31 % hlášení).
V minulém týdnu nebyly zaznamenány, žádné větší úhrny srážek. Stav půdy je na většině míst setrvalý a beze změn, krajina je ve vegetačním klidu, ačkoliv se místy již začíná probouzet. Na některých místech panují obavy ohledně vstupu do vegetační sezony, lednový a únorový měsíc byl poměrně chudý na srážky a půdní vláha není doplňována. Vítr v minulých dnech napomáhá k vysušování povrchu půdy.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 27. 02. V šest hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti:
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území pokračoval pokles vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 7 % stanic, v 10 až 50 cm je na 10 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 17 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 22 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na jihu Moravy a v Poohří, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (27.2. – 5.3.2022) k nám proudil chladnější a sušší vzduch díky vlivu tlakové výše. Nejvíce srážek spadlo v pátek, ale bylo to spíše lokálního charakteru. Tak jak se v předpovědi předpokládalo, srážek spadlo velice málo. Nejvíce to bylo v Krkonoších, Jeseníkách a Beskydech a to do 10 mm za týden. Jinak prakticky jinde se srážky nevyskytovaly anebo jen do 2 mm za týden. V pátek sněžilo hlavně na horách a to do 8 cm nového sněhu. Jinde byl spíše sporadický, ale například ve středních Čechách se objevily úhrny okolo 4 cm nového sněhu. Denní maximální teploty byly nejčastěji mezi 4-6°C, od pátku se pak ochladilo jen na hodnoty okolo 2-3°C. Noční teploty se držely prakticky pořád pod bodem mrazu. Od úterý do čtvrtka prakticky na celém území republiky dokonce pod -5°C. Větrné počasí příliš se nevyskytovalo, pouze minulou neděli a pondělí bylo mírně větrnější s průměrnými denními rychlostmi nad 2 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 7.3.2022) budeme pod vlivem tlakové výše, která prodlouží suché období. V dalších 10 dnech se prakticky nečekají žádné srážky, pouze lehce se mohou objevit na severovýchodě republiky. Postupně se bude pomalu oteplovat, ale do konce týdne budou maxima nejčastěji mezi 5-7°C. Noční teploty vzduchu se budou udržovat až na -5°C. Půdní sucho se bude i nadále zhoršovat a to hlavně ve svrchní vrstvě půdy do 40 cm, kde bude dominovat mírné až výjimečné sucho. Lepší situace bude jen na JM kraji, kde bude odpovídat více dlouhodobým hodnotám. V hlubších vrstvách je situace zatím relativně dobrá, i když počínající sucho je zde pozorováno. V celém profilu 0-100 cm tedy za 10 dnů bude na více než 60 % území republiky počínající sucho a na 40 % území mírné sucho a více.
Střednědobý výhled do 23. března předpokládá, že teploty vzduchu budou podprůměrné zhruba do 14. března, kolem 10-11. března sice se mírně oteplí, ale poté přijde zase mírná studená vlna, která už ve včerejším výhledu nebyla. Od 15. března se pak čeká tendence k nadprůměrným hodnotám a to až o 3-4°C. Maximální teploty budu nejdříve jen do 5-7°C (10-11. března kolem 10°C), po oteplení se dostanou i nad hranici 10°C, místy k 15°C. V chladné periodě budou minima okolo -3 až -5°C. Po 15 březnu budou pak noční mrazy méně časté a většinou do +5°C. Srážkově bude i nadále období velice chudé.
Dlouhodobá předpověď do 18. dubna předpokládá v týdenních odchylkách, že budou všechny týdny s výjimkou tohoto spíše teplotně nadprůměrné. Srážky by v následujících týdnech měly být podprůměrné, v dubnu pak průměrné či lehce podprůměrné. Zde nejistota výrazně roste s časem.
Tento týden bude nadále chladný. K oteplení by mělo dojít počátkem příštího týdne a nadprůměrné teploty vydržet aspoň podle výhledů až do dubna. Srážek bude v dalších 10 dnech velice málo a hlavně půdní vlhkost do 40 cm bude výrazněji níže, než je dlouhodobý průměr.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.