6. únor 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (30.1. – 5.2.2022) jsme byli v živém západním proudění, takže přes nás přecházelo více frontálních systémů. Srážky se nad republikou vyskytovaly každý den. Nejvíce od pondělí do středy. Nejvíce srážek spadlo v Krkonoších a to ve vrcholových partiích i více než 100 mm. Naopak v nížinách na Moravě to bylo v řádu do 5 mm za týden. V Čechách jsme se nejčastěji pohybovaly okolo 10 mm za týden. Nejvíce sněhu spadlo v pondělí a úterý a to hlavně ve středních a vyšších polohách. Ve většině případů napadlo do 5 cm nového sněhu. Teploty vzduchu během dne se pohybovaly od 4-7°C s výjimkou pondělí a úterý, kdy bylo chladněji (0-4°C). Noční teploty se dostávaly obvykle na -2 až +2°C. Uplynulý týden můžeme hodnotit jako větrný a to obzvláště uplynulou neděli (30.1.2022), kdy vítr způsobil větší škody na majetku.
Krátkodobý i dlouhodobý výhled předpokládají většinou teplotně nadprůměrné či průměrné období s menším či normálním úhrnem srážek. To není příliš dobrá vyhlídka s ohledem na půdní sucho.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden mírně snížila, změnilo se však prostorové rozložení. Silnější intenzita zůstává i nadále v Podkrušnohoří a v Pomoraví. Počínající až mírné sucho je sledováno místy na jižní Moravě, v jižních Čechách a v Polabí..
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden téměř nezměnila. I nadále zůstává jedna větší lokalita na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho v menších oblastech po ČR (Královéhradecký kraj a místy v Čechách).
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 14 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden nijak zásadně nezměnil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje neutrální stav na většině republiky. Mírný deficit je sledován místy v Polabí, Podkrušnohoří, Poohří a v Pomoraví.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu mírně snížil, na většině území převažuje deficitní stav. V Jeseníkách je situace horší, zatímco na jižní Moravě a v okolí Prahy je stav kladný..
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav normální vodnosti. Na Moravě se zřídka vyskytuje podnormální vodnost a v Čechách naopak místy nadnormálnmí vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 06. 02. vyskytuje deficit na cca 40 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 13 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 1 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo na východě republiky a místy v Čechách.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm):  Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 60–100 %. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, kde je stav okolo bodu snížené dostupnosti. Na většině území však převládá vysoká nasycenost.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní Moravě, Jesenicku, v Podkrušnohoří a v Polabí.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 30.01. Zprávy 189 zpravodajů z 61 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V deseti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 18 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Čtyři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„normální spíše vlhčí“ (74 % hlášen) až stav spíše sušší bez dopadů (17 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (46 % hlášení) až velmi vlhký (28 % hlášení).
V minulém týdnu na většině míst byly zaznamenány srážky, ať ve formě sněhu či deště. Stav půdy je na většině míst setrvalý a beze změn, krajina je ve vegetačním klidu. Na některých místech panují obavy ohledně vstupu do vegetační sezony, lednový měsíc byl poměrně chudý na srážky a půdní vláha není doplňována

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 30. 01. V sedmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území mírně vzrostla vlhkost půdy ve vrstvě 0-30 cm, ve 30-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 7 % stanic a v 50-100 cm na 8 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 48 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 27 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na Znojemsku, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (30.1. – 5.2.2022) jsme byli v živém západním proudění, takže přes nás přecházelo více frontálních systémů. Srážky se nad republikou vyskytovaly každý den. Nejvíce od pondělí do středy. Nejvíce srážek spadlo v Krkonoších a to ve vrcholových partiích i více než 100 mm. Naopak v nížinách na Moravě to bylo v řádu do 5 mm za týden. V Čechách jsme se nejčastěji pohybovaly okolo 10 mm za týden. Nejvíce sněhu spadlo v pondělí a úterý a to hlavně ve středních a vyšších polohách. Ve většině případů napadlo do 5 cm nového sněhu. Teploty vzduchu během dne se pohybovaly od 4-7°C s výjimkou pondělí a úterý, kdy bylo chladněji (0-4°C). Noční teploty se dostávaly obvykle na -2 až +2°C. Uplynulý týden můžeme hodnotit jako větrný a to obzvláště uplynulou neděli (30.1.2022), kdy vítr způsobil větší škody na majetku.

Předpověď a prognóza sucha:  V následujícím období (od 7.2.2022) bude průběh počasí dynamický, kdy bude procházet více frontálních systémů a za nimi se bude měnit směr proudění a tedy i teplotní podmínky. Srážky se objeví hlavně z pondělí na úterý a během pátku, ale celkově by jich mělo být málo. Na mnoha místech jen do 5 mm za týden, v oblastech kde se vyskytne více srážek, tak to bude okolo 10-13 mm za týden. Nový sníh se objeví převážně na horách (Šumava a Krkonoše). Teploty vzduchu se budou měnit ve vlnách. Nejdříve se nám ve středu oteplí až na 10-12°C, což vydrží až do pátku (na východě území). V sobotu se nám pak ochladí na 0-3°C během dne a v noci pak k -5°C. Půdní vlhkost se nám v celém horizontu bude mírně zhoršovat s větším dopadem ve svrchní vrstvě do 40 cm. Tam počátkem příštího týdne můžeme pozorovat častěji už první kategorie sucha, ale půjde o menší odchylky, jelikož relativní nasycení na většině území zůstane stále vysoké. Nejhorší situace by měla být v závětří Krušných hor.

Střednědobý výhled do 23. února předpokládá většinou nadprůměrné teploty s výjimkou období 11-14. února, kdy má přijít chladnější perioda, ale stále bez výrazných mrazů, kdy během dne bude do +5°C a v noci do -5°C. Poté by se mělo opět oteplit na maxima mezi 5-10°C v nižších nadmořských výškách. Srážek bude v celých 14 dnech poskromnu.

Dlouhodobá předpověď do 14. března předpokládá v týdenních odchylkách, že budou všechny týdny teplotně nadprůměrné či průměrné a srážkově spíše podprůměrné či průměrné. Tedy situace s ohledem na sucho se nejeví jako příznivá.

Krátkodobý i dlouhodobý výhled předpokládají většinou teplotně nadprůměrné či průměrné období s menším či normálním úhrnem srážek. To není příliš dobrá vyhlídka s ohledem na půdní sucho.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.